Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš suprantu ir visapusiškai sutinku su paslaugų teikimo taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.gsteshop.lt internetėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas kiekvieną kartą apsipirkdamas minėtoje parduotuvėje turi atidžiai perskaityti paslaugų teikimo taisykles.
1.3. Internetinės parduotuvės www.seimaveza.lt prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas:

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es):
2.1. sumoka Pardavėjui bent 20 proc. vertės avansinį mokestį.
2.2. sumoka pavedimu už visas užsakytas prekes.

3. Pirkėjo įsipareigojimai:

3.1. Užsisakius prekę www.seimaveza.lt, Pirkėjas privalo apmokėti už pasirinktas prekes: mokėjimo pavedimu, atsiskaityti bankine kortele paštomatuose arba kurjeriams atsiimant prekes. Galima atsiskaityti grynaisiais tik iš anksto informavus apie tai mus telefonu (tik Vilniuje).
3.2. Gavęs informaciją apie užsakymo įvykdymą, Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas sumokėti Pardavėjui likusią prekės vertės dalį (jei buvo mokamas avansas už prekes) ir atsiimti prekę.
3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje www.seimaveza.lt bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo įsipareigojimai:

4.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.seimaveza.lt teikiamomis paslaugomis.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu (jei taip nurodė Pirkėjas) 6 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai:

5.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.seimaveza.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos Euro valiuta su PVM. Pardavėjo perduodamų ar parduotų prekių kaina yra susieta su Europos centrinio banko nustatytu oficialiu Euro (EUR) ir kitų valiutų kursu.

5.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes bankiniu pavedimu arba per mokėjimo sistemą PAYSERA. Mokėjimas užskaitomas ir laikomas tinkamai įvykdytas pinigams patekus į pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą.

5.3. Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas prekes, ir patvirtinus užsakymą, Pirkėjas į savo elektroninio pašto, kurį nurodė prisiregistruodamas internetinėje parduotuvėje www.seimaveza.lt dėžutę gauna išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Sąskaitoje nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, taip pat ir pristatymo mokesčius.

6. Prekių pristatymas:
6.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, jei Prekės neatsiima pats.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja Prekes atsiimti pats arba už atskirą mokestį Pirkėjui prekes pristatys Pardavėjas ( į paštomatus arba per kurjerį).
6.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui Prekę pristatyti ne vėliau, kaip per 14 dienų nuo avanso sumokėjimo Pardavėjui.
6.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
6.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

7. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas:

7.1. Kiekvienos www.seimaveza.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
7.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8. Atsakomybė:

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
8.2. Pirkėjas vienašališkai nutraukęs sutartį sumoka Pardavėjui 20 % prekės vertės dydžio baudą.
8.3. Nesugebėjęs įvykdyti užsakymo, Pardavėjas informuoja Pirkėją ir grąžina įmokėtą avansą.
8.4. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
8.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.6. Jei Pardavėjo internetiniame prekybos centre yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9. Apsikeitimas informacija:

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10. Baigiamosios nuostatos:

10.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
10.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.